Menu
Asortyment

Wzór umowy najmu

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR..........................

 

zawarta w dniu …..................................... w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:

DELTA Professional Rafał Langrzyk ul. Pszowska 185, 44-300 Wodzisław Śląski, reprezentowaną przez Rafała Langrzyk, zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM a,

…................................................ ............................…................................................. zamieszkały/a …..........................................…..................................., ul......…......................................... …........................................................ legitymujący/a się dowodem osobistym nr:…............................................................, PESEL:…................................................................, NIP: …...............................................…................... telefon: …........................................…................... , adres e-mail …...................................................…...............…...... zwany/a w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem ….........................................................................................................................................…...........będącego przedmiotem najmu.

2. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu, o którym mowa powyżej jest w dobrym stanie technicznym.

§2

1. Wynajmujący oddaje do używania rzecz o której mowa w § 1 umowy, a Najemca rzecz tę przyjmuje w najem.

2. Wraz z przedmiotem najmu, Wynajmujący udzieli Najemcy ustnych informacji, służących prawidłowemu korzystaniu z przedmiotu najmu.

3. Najemca ma prawo użyć wynajęty przedmiot do prowadzenia działalności gospodarczej.

§3

1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu, o którym mowa w § 1 umowy widział i że nie wnosi zastrzeżeń do jego wyglądu, stanu technicznego i właściwości oraz przejmuje przedmiot najmu w stanie takim jakim się znajduje w dniu jego odbioru.

2. Wydanie przedmiotu najmu najemcy nastąpi w dniu podpisania umowy. Najemca oświadcza, iż w dniu zawarcia umowy został poinformowany o zasadach prawidłowego i bezpiecznego używania przedmiotu umowy oraz nie wnosi co do powyższego jakichkolwiek zastrzeżeń ani wątpliwości. Najemca oświadcza ponadto, iż uzyskał od Wynajmującego informacje niezbędne do zachowania przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym.

§4

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, począwszy od dnia podpisania umowy do….................................................... Czas trwania umowy może zostać przedłużony, w szczególności w sposób określony w Ogólnych Warunków Umowy Najmu.

CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA

§5

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w kwocie …......................................................... zł za każdy dzień najmu.

2. W dniu zawarcia umowy Najemca wpłaca kaucję w wysokości …..............................................zł. Kaucja ulega zwrotowi na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Najmu.

3. Najemcę obciążają wszelkie wydatki związane z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych kwot obciążających najemcę naliczane będą odsetki maksymalne. Maksymalne odsetki za opóźnienie liczy się na podstawie art. 481 § 2 K.C.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

§6

1. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.

2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową oraz jego przeznaczeniem.

3. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Przed dokonaniem każdej naprawy, Najemca zobowiązany jest poinformować, a także uzyskać akceptację Wynajmującego.

4. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wynajmującym.

5. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu.

6. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

§7

1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku.

2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§8

1. Wynajmującemu służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, lub według wyboru Wynajmującego - z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:

- zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu wobec ustalonego terminu płatności,

- oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,

- używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową, przeznaczeniem lub Ogólnymi Warunkami Umowy Najmu.

2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, co powinno nastąpić nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 1 powyżej, Najemca ponosi wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy, w szczególności koszty demontażu i transportu przedmiotu umowy do siedziby Wynajmującego.

3. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy będzie protokół odbiorczy sporządzony i podpisany przez obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu.

4. Najemca oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy zabezpieczył środki pieniężne niezbędne do zapłaty wynagrodzenia należnego Wynajmującemu oraz zobowiązuje się nie dysponować nimi inaczej, jak tylko w celu uregulowania należności wynikających z niniejszej umowy. W związku z tą gwarancją Najemca akceptuje możliwość rozwiązania umowy przez Wynajmującego w trybie określonym w ust. 1 powyżej.

5. W przypadku niedokonania zwrotu przedmiotu najmu po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej określonej w Ogólnych Warunkach Umowy Najmu, z którymi zapoznał się przed zawarciem umowy oraz po uzgodnieniu z Wynajmującym zaakceptował.

6. Najemca uprawniony będzie do rozwiązania umowy za........................... tygodniowym wypowiedzeniem. W takim wypadku zobowiązuje się jednak do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości..................................

7. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż brak zwrotu przedmiotu umowy w terminie spowoduje złożenie przez Wynajmującego w najbliższej placówce Policji zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

8. W przypadku braku terminowej płatności czynszu lub innych należności, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wynajmującego w celu dochodzenia zapłaty, w szczególności koszty wynagrodzenia firm windykacyjnych, biur prawnych oraz kancelarii prawnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Najemca.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy i jednym dla Wynajmującego.

5. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

6. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Najmu, znajdującymi się na odwrocie niniejszej umowy i stanowiącymi jej integralną część oraz je zaakceptował.

7. Najemca wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, w tym numeru NIP oraz PESEL w celu weryfikacji wpisów Najemcy w biurach informacji gospodarczej i podobnych rejestrach.