Menu
Asortyment

Ogólne warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu mają zastosowanie do wszelkich umów najmu („Umowa Najmu”), w których DELTA Professional Rafał Langrzyk występuje jako Wynajmujący oraz stanowią ich integralną część. Przez Sprzęt rozumiane będzie każde urządzenie lub maszyna znajdująca się w ofercie Wynajmującego, wyszczególniona w Katalogu / Cenniku Wynajmu, będąca przedmiotem jednostkowego najmu.

2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.

3. Najemca uznaje, iż przedmiot najmu jest w stanie dobrym i nadaje się do realizowania celu, do którego jest przeznaczony.

4. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu Sprzętu w związku z upływem okresu na jaki umowa najmu była zawarta, Strony przyjmują, iż stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony.

5. Najemca nie jest uprawniony do podnajmu Sprzętu.

6. Zwrot Sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

II. CZYNSZ NAJMU ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

1. Czynsz najmu jest opłatą stałą, pobieraną za każdy egzemplarz Sprzętu w oparciu o aktualny Katalog/Cennik Wynajmu obowiązujący u Wynajmującego.

2. Przy Sprzęcie umożliwiającym pomiar motogodzin jego pracy, Wynajmujący wprowadza dobowy 8 – godzinny limit pracy Sprzętu oraz ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za jego przekroczenie. Szczegółowe stawki za przekroczenie dziennego limitu określał będzie Cennik / Katalog Wynajmu.

3. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Sprzętu. Wpłacona kaucja na wniosek Najemcy zostanie mu zwrócona.

4. W przypadku niezwrócenia Sprzętu po rozwiązaniu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości równej 100% wartości stawki dziennego czynszu z przedziału 1-5 dni określonego w Katalogu/Cenniku Wynajmu.

5. Najemca zobowiązany będzie do dodatkowej zapłaty w następujących przypadkach:

a) zwrotu zabrudzonego Sprzętu, gdzie Najemca zostanie obciążony kosztami jego czyszczenia - po ocenie stanu czystości zwracanego Sprzętu w magazynie DELTA Professional Rafał Langrzyk - wg stawek określonych w Zamówieniu lub Cenniku/Katalogu Wynajmu. W przypadku braku takich postanowień zryczałtowana stawka wynosi netto 50 zł/szt.

b) konieczności rozładunku Sprzętu o masie powyżej 100 kg przy braku awizacji zwrotu przez Najemcę do magazynu Wynajmującego w kwocie netto 300,00 zł./szt.

c) konieczności rozładunku ręcznego elementów wielokrotnych o łącznej masie powyżej 100kg, nieprzygotowanych pod rozładunek wózkiem widłowym (np. brak kantówek lub z pojazdu nieprzystosowanego do rozładunku mechanicznego np. izotermy, lawety, auta osobowe, skrzyniowe bez możliwości rozładunku bocznego itp.) lub nieposegregowanych asortymentowo przy zwrocie w kwocie netto 42 zł/rbg.

d) utraty dokumentów Sprzętu (np. dowodu rejestracyjnego, UDT) lub tablic rejestracyjnych - wg stawek określonych w Zamówieniu lub Cenniku/Katalogu Wynajmu. W przypadku braku takich postanowień zryczałtowana stawka wynosi netto 150 zł/szt.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Sprzętu w czasie obowiązywania Umowy Najmu.

2. Koszty napraw i usuwania awarii wynikających ze zwykłego użytkowania rzeczy obciążają Wynajmującego.

3. Naprawy Sprzętu przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący.

4. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy Sprzętu, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem Sprzętu. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy Sprzęt, pod warunkiem jednak posiadania go w swoich zasobach.

5. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach, braku płynów eksploatacyjnych, braku oleju itp.

6. Najemca ponosi koszt transportu Sprzętu z magazynu Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do magazynu Wynajmującego włącznie z kosztami jego opakowania, załadunku i wyładunku.

7. W przypadku przekazania Sprzętu na terenie budowy wskazanej przez Najemcę, zobowiązany on będzie własnymi siłami do zapewnienia jego sprawnego rozładunku i załadunku.

8. Najemca zobowiązany jest do dokonania odbioru technicznego przez odpowiednie organa, w szczególności UDT oraz zapewnienia obsługi Sprzętu przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje.

9. Najemca zobowiązany jest do uczestnictwa osobistego zarówno przy przekazywaniu Sprzętu, jak i przy jego zdawaniu na rzecz Wynajmującego.

10. Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania Sprzętu z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta. O każdej zmianie zakresu lub miejsca używania przedmiotu najmu Najemca powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

11. Najemca zobowiązany jest pisemnie poinformować Wynajmującego o terminie wykonania przeglądu wynikającego z odczytu liczby motogodzin lub zapisu w Protokole Zdawczo - Odbiorczym.

12. W przypadku, gdy Najemca świadczy usługi za pomocą Sprzętu na terenie innego przedsiębiorstwa zobowiązany jest on zapewnić zgodę tego przedsiębiorstwa i załatwić wszelkie niezbędne formalności umożliwiające Wynajmującemu realizację uprawnień wynikających z Umowy Najmu, w szczególności prawo wejścia lub wjazdu Wynajmującego na teren przedsiębiorstwa.

13. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Wynajmującemu. Za zwrot Sprzętu uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu Sprzętu w takim stanie, w jakim został on wynajęty.

14. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich wierzytelności na rzecz osób trzecich, w tym zawodowo zajmującym się obrotem wierzytelnościami.

15. Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku najmu pojazdów wolnobieżnych przed wprowadzeniem ich do ruchu.

16. Najemca oświadcza, iż nie toczy się wobec niego postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne, a także naprawcze lub upadłościowe oraz, iż ma zapewnione środki finansowe na zapłatę czynszu najmu oraz wynagrodzenia za świadczenie usług dodatkowych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą odbioru przez niego Sprzętu.

2. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu, ponosi Najemca.

3. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi Sprzętu oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

4. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości. Najemca ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie Najmu czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.

5. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Sprzętu przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.

6. Najemca ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu Sprzętu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w przypadku gdy Sprzęt jest obsługiwany przez osoby nieposiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemcę.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Sprzętu, ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta Sprzętu, która będzie obowiązująca dla ustalenia: przyczyn oraz kosztów usunięcia jego uszkodzenia. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Najemcę i Wynajmującego na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.

8. Wynajmujący zobowiązany jest do sporządzenia wstępnej kalkulacji kosztów naprawy Sprzętu wg stawek obowiązujących w autoryzowanych serwisach producentów Urządzeń oraz zawiadomienia o tym Najemcy, a także o możliwości dokonania oględzin Sprzętu. Brak odpowiedzi Najemcy na zawiadomienie w terminie 7 dni lub nieuczestniczenie w czynnościach zdawczo-odbiorczych lub oględzinach skutkuje uprawnieniem Wynajmującego do samodzielnego i ostatecznego ustalenia stanu technicznego Sprzętu, przyczyn uszkodzeń oraz wysokości kosztów jego naprawy.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości ustalonej w Protokole zdawczo-odbiorczym, w szczególności za używanie Sprzętu sprzecznie z zasadami jego użytkowania, niepowiadomienie o terminie przeglądu lub o jego nieprawidłowej pracy lub inne wyszczególnione w Zamówieniach produktowych lub dokumentach wydania (protokołach zdawczo-odbiorczych).

10. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń oraz stosowania się do postanowień tam zawartych.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa Najmu zawarta na czas określony nie podlega wypowiedzeniu.

2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:

a) Najemca używa Sprzęt w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,

b) Najemca oddaje Sprzęt w używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,

c) Najemca zalega z zapłatą należności z jakiegokolwiek tytułu za okres co najmniej 14 dni,

d) Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, Umowę Najmu lub warunki Zamówienia.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wynajmujący – DELTA Professional Rafał Langrzyk z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 185, 44-300 Wodzisław Śląski informuje, iż jest Administratorem Danych wskazanych w Umowie Najmu danych osobowych Najemcy. Dane podane przez Najemcę celem sporządzenia umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu:

a) rejestracji Najemcy w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Najemcy w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia;

b) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

c) przekazania danych producentowi danego towaru w razie konieczności wycofania produktu z rynku;

2. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do sporządzenia Umowy Najmu. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu po cofnięciu zgody przez Najemcę. Najemcy przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Najemcy jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Najemcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności Najemcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Najemcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.

2. Do rozstrzygnięcia sporów między Wynajmującym i Najemcą wynikających z Umowy Najmu jest właściwy sąd powszechny w Wodzisławiu Śląskim.

3. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy najmu i akceptuje je w całości.